PONTI IP

NOTÍCIES

20 de desembre de 2022

Agents de la propietat industrial, què són?

Segons l’article 176 de la Llei de Patents, els agents de la propietat industrial (PI) són persones legalment habilitades que com a professionals liberals ofereixen i presten habitualment els seus serveis per assessorar, assistir i representar a tercers en l’obtenció de les diverses modalitats propietat industrial. A més, entre les seves funcions també està la d’actuar en defensa dels drets derivats de les modalitats de propietat industrial davant qualsevol Administració espanyola, comunitària o internacional competent.

Ben cert és que els agents de la propietat industrial no tenen l’exclusiva per intervenir i actuar davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), perquè aquelles persones interessades a defensar els seus drets pel seu compte i amb residència en un estat membre de la Unió Europea també estan legitimats. No obstant això, la complexitat de la matèria fa que sigui realment aconsellable l’assessorament d’experts per a una millor i més ràpida resolució. Així mateix, per a tot aquell resident fora de la UE, la figura de l’agent de la PI es converteix en imprescindible.

Funcions de l’agent de la propietat industrial

Dins de la complexitat dels temes a tractar, es poden resumir les funcions d’un agent de la propietat industrial a través de quatre accions: assessorar, assistir, representar a tercers i defensar els casos davant els organismes competents. Per tant, el que podem esclarir d’aquestes funcions és que l’agent pot intervenir en totes les fases de la relació entre la persona –sigui física o jurídica- interessada i qualsevol organisme competent. Quan parlem d’intervenir, ens referim al fet que l’agent s’encarregarà de la redacció de sol·licituds i preparació d’informes legals, de la gestió de possibles actius intangibles, de la concessió de llicències i de la transferència d’aquests actius, entre moltes altres coses. D’igual manera, les seves competències també abasten la identificació i potenciació del valor de la propietat industrial de la persona a la qual representa.

És important destacar un element que sorgeix a partir de la relació entre interessat i agent pel que fa a la confidencialitat dels assumptes a tractar. Els agents de la propietat industrial estan obligats a mantenir aquesta confidencialitat.

Funcion-agent-propietat-industrial

Com pot ajudar un agent de la propietat industrial?

Tal com s’ha vist, la funció principal de l’agent especialitzat és completar tot el procediment d’obtenció de les modalitats de propietat industrial. I a causa de la complexitat que això comporta, sense l’ajuda d’un agent, la inversió de temps i esforç per aconseguir la correcta tramitació de la sol·licitud és considerablement major. A més, possiblement no s’acaba tenint una resolució favorable, bé perquè el tràmit no es realitza correctament o bé perquè els drets assolits siguin massa específics i, per tant, tinguin poc valor.

No obstant això, si es compta amb l’assessorament d’un agent, aquest s’encarregarà de tramitar el procediment en qüestió de manera més àgil i eficient, solucionant qualsevol possible conjuntura i aconseguint una protecció vàlida i valuosa. Segons informes com el d‘Hoisl-Wagner de l’any 2013, les sol·licituds representades per advocats especialistes es concedien a un ritme més alt. Així mateix, aquelles presentades sense suport d’un professional, tenien moltes possibilitats de perdre drets per falta d’informació o de comprensió sobre el procediment.

L’acreditació com a agent de la propietat industrial

Per exercir com a agent i tenir tal condició s’han de complir una sèrie de requisits, entre els quals destaca la superació d’un examen d’aptitud on s’ha d’acreditar el coneixement necessari per a l’exercici correcte de la professió, així com un examen on es constati el coneixement d’idiomes estrangers.

Donada la importància de la labor dels agents de propietat industrial, a PONTI comptem amb excel·lents professionals amb la certificació d’Agent de la Propietat Industrial. A més, el nostre equip està sempre en continu aprenentatge per poder oferir als nostres clients el millor servei, i protegir i defensar les seves creacions i invencions amb les solucions més actuals.

Membres de