PONTI IP

NOTÍCIES

24 de gener de 2018

Canvi en els criteris de còmput dels CCP

Com a conseqüència de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Segona), de data 20 de desembre de 2017, sobre l’assumpte C-492/16, l’Oficina Espanyola de Patents i Marques ha comunicat que la durada dels Certificats Complementaris de Protecció (CCP) es comptabilitzarà a partir de la data de notificació de l’autorització de comercialització i no des de la data de l’autorització. A més, el titular d’un CCP tindrà la possibilitat de sol·licitar la rectificació de la durada indicada al certificat sempre i quan aquest no hagi expirat.

Membres de