Portada Notícies Consells d’any nou per a gestionar la Propietat Industrial

Consells d’any nou per a gestionar la Propietat Industrial

25 de gener de 2022

Ara que tot just comença l’any, i és l’època de fer-se bons propòsits i marcar-se objectius a assolir, oferim uns consells de propietat industrial i intel·lectual, amb la intenció d’ajudar-li a aconseguir una millor gestió de la seva cartera i que deixi de ser un mer propòsit per a convertir-se en una realitat.

En qüestió de marques, és important tenir en compte aspectes que fa poc ens recordava la nostra advocada, Cristina Margalef, en el seu article, com la conveniència de realitzar estudis de viabilitat de la denominació seleccionada, abans d’iniciar el seu procediment de registre i, sobre tot, abans d’incórrer en certes despeses com el disseny d’etiquetes, embalatges, material corporatiu i campanyes de publicitat, entre d’altres. O com la rellevància de l’ús que es faci d’una marca registrada. En el moment de la seva renovació, s’haurà de tenir present si aquesta està en ús, de quina forma i per a quins productes o serveis i valorar si la marca registrada segueix donant cobertura a l’ús efectiu de la mateixa.

Durant la vida d’una marca, i per tal de mantenir l’exclusivitat d’ús i registre que s’obté amb el seu registre, és important ser actius i reactius a l’hora d’impedir que tercers es facin amb el registre de marques idèntiques o similars a la pròpia. En aquest sentit, activant un servei de vigilància es podran detectar possibles marques que es sol·licitin per part de tercers i que puguin entrar en conflicte amb les pròpies, tenint en compte que els territoris vigilats haurien de ser, com a mínim, els territoris on es tingui la marca registrada, que alhora hauria de correspondre amb aquells on es tingui mercat o on es tinguin establertes filials, delegacions, distribuïdors, fàbriques o centres de producció.

Respecte a les invencions que siguin susceptibles de ser protegides per la via de la patent o del model d’utilitat, s’haurà de tenir cura de no fer públic aquell desenvolupament de manera que pugui trencar la novetat necessària per a poder optar al seu registre. Així mateix, amb la finalitat de reduir les possibles objeccions durant el procediment de registre, és molt recomanable incorporar al procés intern de desenvolupament de productes i de R+D, les cerques de literatura de patents, amb la col·laboració d’assessors experts en la matèria.

Els dissenys industrials, per contra, sí seran vàlidament registrables després de la seva divulgació, però només durant l’any que segueix a la seva primera divulgació.

En quant als drets d’autor, què no requereixen del seu registre per a poder gaudir de la seva protecció, a l’hora de la veritat, quan es volen fer valer els drets d’una obra, s’haurà d’estar en disposició de poder acreditar, per un mitjà de prova fefaent, que qui l’explota és el legítim titular d’aquell dret, raó per la qual és altament útil i aconsellable haver obtingut amb caràcter previ a la seva divulgació o comunicació a tercers, una prova vàlida que així ho estableixi.

Ha quedat, doncs, de manifest que hi ha molts aspectes a tenir en compte per a integrar uns bons hàbits en la gestió de la cartera de propietat industrial i intel·lectual i que s’han d’estudiar les particularitats de cada cas per a determinar quina és l’estratègia òptima de protecció i/o explotació.

Una bona forma de portar un control rigorós i actualitzat de la cartera d’actius intangibles i dels drets que se’n deriven, és, sense dubte, dur a terme una revisió anual de la mateixa, i posar-la en contrast amb els projectes, iniciatives i accions exercitades per l’empresa.

Article de Marta Vilá.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS