Portada Notícies El nou sistema de patent europea amb efecte unitari

El nou sistema de patent europea amb efecte unitari

22 de febrer de 2022

Una opció addicional per obtenir protecció a Europa

Aquest mes de gener s’ha iniciat el període final de preparació del nou sistema de patent europea amb efecte unitari i s’espera que quan aquest procés de preparació estigui avançat, probablement cap a finals d’any, Alemanya ratificarà l’Acord del Tribunal Unificat de Patents (Unitary Patent Court Agreement). Amb la ratificació d’Alemanya començarà un compte enrere de 3-4 mesos per a l’entrada en vigor del nou sistema de patent europea amb efecte unitari, que tindrà lloc probablement a principis del 2023.

El nou sistema de Patent Unitària

El sistema actual exigeix ​​que, després de la concessió, la patent europea sigui validada a nivell nacional en aquells països del Conveni de la Patent Europea on el titular vol obtenir protecció. D’aquesta manera, amb el sistema actual, la patent europea es converteix en un conjunt de drets nacionals que han de ser renovats i litigats a nivell nacional a cadascun dels països on s’ha validat. El nou sistema de patent europea amb efecte unitari permetrà que, després de la concessió, el titular pugui sol·licitar, mitjançant un tràmit únic de validació, l’efecte unitari de la seva patent als països de la Unió Europea (UE) que participin del sistema i hagin ratificat l’Acord per al Tribunal Unificat de Patents a la data de publicació de la concessió de la patent. En aquests països la patent europea tindrà caràcter unitari per la qual cosa podrà ser renovada mitjançant el pagament d’una única taxa a l’Oficina Europea de Patents (amb el sistema actual per mantenir en vigor la patent cal pagar taxes a les diferents oficines nacionals on s’ha validat). A més, la protecció conferida per la patent europea amb efecte unitari serà uniforme i aplicarà de la mateixa manera a tots els països UE participants (amb el sistema actual els drets que proporciona la patent han de ser litigats a nivell nacional als diferents països on s’ha validat).

L’efecte unitari no s’aplica a països fora de la Unió Europea, com ara Suïssa, el Regne Unit, Noruega o Turquia. Tampoc aplica a països que sí que formen part de la Unió Europea, com Espanya, Croàcia i Polònia, però que no han acceptat participar en el sistema. En aquests països, però, el titular de la mateixa patent europea podrà utilitzar la via clàssica de validació a nivell nacional per obtenir protecció. De fet, és important destacar que el nou sistema conviurà en paral·lel amb el sistema actual, de manera que, si el titular ho desitja, podrà continuar validant la seva patent per la via clàssica, fins i tot en aquells països UE que que participen del nou sistema.

El Tribunal Unificat de Patents

El Tribunal Unificat de Patents (Unified Patent Court) té competència exclusiva sobre la Patent europea amb efecte unitari. Així, aquest Tribunal decidirà de forma centralitzada i ràpida sobre la validesa i infracció de la patent, i les seves decisions seran aplicables directament al conjunt de països on la patent té efecte unitari.

L’Acord per a la patent unitària preveu que el Tribunal Unificat de Patents acabi tenint competència exclusiva no només sobre les Patents Europees amb efecte unitari sinó també sobre les sol·licituds en tràmit i les patents europees validades per la via clàssica del sistema actual sense efecte unitari. De fet, a la data d’entrada en vigor del nou sistema, totes les sol·licituds i patents europees ja existents quedaran de facto sota la jurisdicció compartida del Tribunal Unificat de Patents i dels tribunals nacionals, tret que el titular sol·liciti de manera activa la exclusió –mecanisme Opt-Out– de la competència del Tribunal Unificat de Patents. La possibilitat de sol·licitar l’exclusió s’estendrà per un període transitori de set anys, amb opció de pròrroga a set anys més, però només estarà disponible per a les sol·licituds o les patents europees que s’hagin validat sense efecte unitari. Un cop finalitzat aquest període transitori, totes les sol·licituds i patents europees per a les quals no s’hagi sol·licitat la exclusió Opt-out, quedaran sota la jurisdicció del Tribunal Unificat de Patents als països UE participants on té efecte.

Un nou escenari que requereix presa de decisions

L’entrada en escena del nou sistema de patent europea amb efecte unitari proporciona una opció addicional per obtenir protecció a Europa que obligarà els titulars de sol·licituds i patents europees a prendre en breu decisions referides a;

  • Sol·licitar o no l’efecte unitari de les seves patents un cop rebuda la concessió,
  • Excloure o no de la competència del Tribunal Unificat de Patents les sol·licituds i les patents europees clàssiques validades sense efecte unitari.

La conveniència o no de sol·licitar l’efecte unitari vindrà determinada, entre altres aspectes, pel tipus i el nombre de països on hi hagi interès real a obtenir protecció. Així, per exemple, si la majoria dels països on el titular vol obtenir protecció no participen en el nou sistema, una opció seria prescindir de l’efecte unitari i triar la via clàssica de validació. No obstant això, si almenys quatre dels països on el titular vol obtenir protecció participen del nou sistema, en principi resultarà atractiu sol·licitar l’efecte unitari per estalviar costos de validació i renovació en aquests països. Tot i així, abans de prendre una decisió podrà ser necessari valorar el risc que la patent pugui ser anul·lada de forma ràpida en aquests països si rep una acció centralitzada de nul·litat al Tribunal Unificat de Patents.

El titular d’una cartera de sol·licituds i patents europees clàssiques sense efecte unitari podrà decidir excloure (Opt-out) de la competència del Tribunal Unificat de Patents una part o tota la cartera de patents. De fet, ho podrà fer fins i tot tres mesos abans que entri vigor el nou sistema (Sunrise period), amb la finalitat d’evitar el risc de rebre accions centralitzades de nul·litat només entrar en vigor el sistema. La decisió d’exclusió pot ser encertada, en particular, quan se sap que els competidors són actius litigant i que el resultat d’una eventual nul·litat pot acabar tenint efecte en països clau per al negoci. Posteriorment, el titular tindrà l’opció de recuperar (Opt in) la competència del Tribunal Unificat de Patents, per exemple, per a aquelles patents més fortes amb les que pugui tenir intenció d’exercitar una demanda centralitzada d’infracció amb efecte a tots els països UE participants que haguessin ratificat l’Acord a la data de concessió de la patent.

No hi ha dubte que son diversos els aspectes que caldrà considerar en cada cas per prendre la decisió més encertada. Obtenir els consells i l’anàlisi de l’expert en patents ara és més que mai necessari per estar preparats.

Article de Maria Mercè Vidal publicat a la web d’Elderecho.com el 21 de febrer de 2022

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS