Portada Notícies Noves Directrius d’Examen de la EUIPO

Noves Directrius d’Examen de la EUIPO

10 de juny de 2021

Amb data 1 de març de 2021 (Decisió EX21-1), ha entrat en vigor la nova edició revisada de les Directrius d’Examen de la EUIPO per a marques de la Unió Europea i dibuixos i models comunitaris registrats que, entre altres modificacions, implementen les Decisions EX 20-9 i EX 20-10 del Director, relatives a la comunicació per mitjans electrònics i a les especificacions tècniques per als annexos enviats en suports de dades, respectivament.

En relació amb la “Comunicació per mitjans electrònics” la modificació més important és la supressió del fax com a mitjà de comunicació, constituint-se l’Àrea d’Usuari com a mitjà de comunicació obligatori.

A efectes de terminis, les notificacions es consideraran realitzades en el cinquè dia natural des de la data en què l’Oficina va dipositar el document a la bústia d’entrada de l’usuari.

Per al cas de fallada en la transmissió electrònica a través de l’Àrea d’Usuari s’estableixen dues solucions electròniques alternatives: (i) plataforma càrrega general a la secció comunicacions de l’Àrea d’Usuari o (ii) solució d’intercanvi d’arxius fora de l’Àrea d’Usuari (l’Oficina proporcionarà al titular del compte l’accés a un punt segur d’intercanvi d’arxius).

Pel que fa a les especificacions tècniques que han de complir els annexes presentats en suport de dades també s’inclouen canvis importants.

  • S’elimina el DVD i CD com a tipus acceptables. Només s’accepten memòries USB, pendrives o unitats de memòria similars.
  • Es redueix la mida acceptable de l’annex fins a 20 MB.
  • el contingut d’un suport de dades passa a formar part de l’arxiu electrònic del dret de propietat intel·lectual i, com a tal, el suport de dades original pot eliminar-se cinc anys després de la seva recepció.

Pel que fa als motius absoluts de denegació (article 7, apartat 1 del RMUE) també s’inclouen algunes modificacions o aclariments importants.

Pel que fa a les marques descriptives (art. 7, ap. 1, lletra c) del RMUE, s’ha inclòs com a motiu de denegació el fet que la marca consisteixi només en el nom d’un color, si aquest constitueix una característica “inherent” a la naturalesa del producte i “intrínseca i permanent” respecte a aquest producte o servei (Assumpte T 423/18, “Vita” de data 7 de maig del 2019).

En quant al motiu de denegació de l’article 7, ap. 1, lletra e) del RMUE consistent en formes o altres característiques imposades per la naturalesa dels productes o necessàries per a obtenir un resultat tècnic, o que aporten un valor substancial als productes, s’introdueixen concrecions i aclariments en el sistema de dos passes per determinar si el signe està constituït exclusivament per la forma del producte o per altres característiques necessàries per a obtenir un resultat tècnic, incloent elements que es poden tenir en compte en cada pas.

Respecte a l’article 7, ap. 1, lletra f) del RMUE s’aclareix el concepte de «bons costums» com a referència a normes i valors morals fonamentals acceptats per una determinada societat en un moment donat. Aquests valors i normes poden evolucionar al llarg del temps i variar en l’espai (2020.02.27, C 240/18 P, Fack Dj Göhte, EU: C: 2020: 118, § 39).

Pel que fa a l’article 7, apartat 1 lletra j) del RMUE, relatiu al conflicte de marques amb denominacions d’origen i indicacions geogràfiques, inclou canvis rellevants com el fet que una marca pot ser objectada a partir d’una IG sol·licitada encara no registrada. Si el sol·licitant de la marca no presenta observacions o no esmena l’objecció, l’Oficina suspendrà el procediment de registre fins que la IG sigui registrada.

Així mateix, també s’introdueix com a base per a l’aplicació d’aquest motiu absolut, les IG de països no pertanyents a la UE protegides d’acord amb el Sistema de Lisboa per la incorporació de la UE a data 26 de febrer de 2020 com a part contractant de l’Acta de Ginebra de l’Arranjament de Lisboa relatiu a les Denominacions d’Origen i les Indicacions Geogràfiques (el «Acta de Ginebra») en virtut de la Decisió (UE) 2019/1754 del Consell.

Pel que fa a l’article 7, apartat 3 del RMUE (caràcter distintiu adquirit per l’ús) s’inclou com a norma per a la seva avaluació que aquesta definició s’ha d’efectuar en base a la funció essencial de les marques (2019.09.24, T-13 / 18, Crédit Mutuel, EU: T: 2019: 673, § 142).

Pel que fa a les marques col·lectives també s’inclouen motius de denegació absoluts específics.

Així, respecte a les marques col·lectives, s’introdueix com a motiu de denegació el fet que indueixi a error pel que fa al caràcter o el significat de la marca (i) per donar la impressió que està disponible per a qualsevol que satisfaci certes característiques (ii) per contenir indicacions que la fan enganyosa (p. ex. la fan semblar una marca de certificació) (iii) per estar constituïda per una IG o per un logotip inclosó en l’especificació del producte d’una IG.

S’inclouen així mateix diverses modificacions relatives als procediments d’oposició, cancel·lació i operacions de registre, així com en matèria de Dibuixos i Models Comunitaris registrats per a les que recomanem consultar els llocs web corresponents:

https://guidelines.euipo.europa.eu/1922897/1929245/directrices-sobre-marcas https://guidelines.euipo.europa.eu/1937335/1929245/designs-guidelines/

Article de Teresa Gonzalez.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS