Portada Notícies Patents essencials estàndard (SEP) al nou sistema de Patent Unitària

Patents essencials estàndard (SEP) al nou sistema de Patent Unitària

20 de juliol de 2023

El sistema de patent unitària, que va entrar en vigor l’1 de juny de 2023, probablement millorarà el seu marc jurídic tenint en compte les noves normes relatives a les patents essencials estàndard (SEP, de l’anglès “Standard Essential Patents”) proposades per la Comissió Europea el 27 d’abril de 2023. 

Les patents essencials estàndard (SEP) fan referència a les invencions que són necessàries per aplicar una norma o especificació tècnica concreta. Per exemple, la tecnologia 5G requereix nombroses patents per a ser implementada, i totes aquestes patents es consideren essencials. Com que aquestes patents sustenten el funcionament d’aquestes tecnologies, són crucials per a l’èxit de la indústria. 

Aquestes normes tenen com a objectiu abordar els problemes actuals al voltant de les SEP i el seu impacte en la innovació, la competència i el benestar dels consumidors, així com millorar la transparència i previsibilitat de les llicències de les patents essencials estàndard. S’han dissenyat per establir directrius clares per a la negociació i determinació de condicions i regalies justes, raonables i no discriminatòries (FRAND, de l’anglès “Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory”). 

El sistema de patent unitària exercirà un paper important en l’aplicació d’aquestes noves normes, proporcionant resultats coherents i previsibles tant per als titulars de patents com per als possibles llicenciataris

Patents essencials estàndard i el seu nou marc normatiu 

Les noves normes exigiran als titulars de SEP que proporcionin informació clara i transparent sobre les patents, inclosa la seva essencialitat i l’abast de la seva cobertura. Això garantirà que els possibles llicenciataris estiguin plenament informats sobre el panorama de les patents i puguin negociar llicències en condicions justes i raonables. 

A més, les noves normes abordaran tant el “hold-out”, és a dir, les tàctiques dilatòries dels implementadors de les patents essencials estàndard, com el “hold-up”, és a dir, la pràctica dels titulars de SEP d’exigir regalies excessives quan el producte ja està al mercat i bloquejat a la norma. Això animarà els llicenciataris a negociar de bona fe i contribuirà a facilitar l’adopció generalitzada de noves tecnologies

Una de les principals característiques de les noves normes és l’establiment d’un marc per a la negociació de llicències de SEP, garantint que totes les parts tinguin accés a la informació pertinent, incloses les patents objecte de la llicència, el seu abast de protecció reivindicat i l’estat d’essencialitat. A més, obliga els titulars de patents essencials estàndard a proporcionar als possibles llicenciataris informació suficient que els permeti avaluar l’essencialitat de la patent i l’abast de la llicència requerida. 

La nova normativa sobre SEP s’incorporaria al sistema de patent unitària, afegint-se al ja extens conjunt de normes que regulen les patents. Atès que les patents essencials estàndard solen estar implicades en sectors crítics, com les telecomunicacions i la sanitat, és important que el sistema de patent unitària disposi de directrius clares sobre com gestionar els litigis relacionats amb la concessió de llicències. La incorporació de les noves normes sobre SEP aportarà aquesta claredat i coherència, fent que el sistema de la patent unitària sigui més fiable i eficaç

Un Centre de Competència com a organisme administrador de les SEP 

El marc proposat per a la concessió de llicències inclou la creació d’un nou Centre de Competència a l’EUIPO (de l’anglès “European Union Intellectual Property Office”: Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea), que proporcionaria assessorament gratuït a les PIME sobre negociacions de llicències, supervisaria el mercat de SEP, faria estudis sobre la concessió de llicències de patents essencials estàndard i promouria la resolució alternativa de litigis. 

L’EUIPO va ser escollida per administrar els elements de la proposta a través del Centre de Competència perquè, segons la Comissió, “té una àmplia experiència en la gestió d’un sistema de registre de DPI (Drets de Propietat Intel·lectual) i compta amb els coneixements tècnics i la capacitat necessaris. A més, també té experiència en oferir processos alternatius de resolució de litigis”. 

Avaluació i essencialitat de les FRAND  

Tot i això, i encara que s’afirma que la fixació real de les regalies agregades, l’avaluació de l’essencialitat i la determinació de les FRAND no seran dutes a terme per l’EUIPO sinó per experts externs seleccionats, és raonablement qüestionable si l’organització podria comptar amb recursos adequats i estar preparada per fer front a litigis tècnics de gran complexitat, ja que l’EUIPO no participa en assumptes de patents. 

El marc de concessió de llicències proposat haurà de seguir el procediment legislatiu habitual de modificació i adopció tant pel Consell Europeu com pel Parlament de la UE, cosa que podria portar anys. 

Conclusió: un benefici per a la Patent Unitària 

En general, el sistema de la patent unitària es beneficiarà enormement de les noves normes relatives a les patents essencials estàndard per a la normalització proposades per la Comissió Europea. Els canvis garantiran que els titulars de patents essencials i els llicenciataris puguin negociar llicències en condicions justes i raonables, alhora que fomenten la innovació i la competència al mercat. Com a resultat, el sistema de Patent Unitària estarà ben posicionat per donar suport al desenvolupament de noves tecnologies i promoure el creixement econòmic a tot Europa.

Article de Joaquim Ferrer.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS