PONTI IP

NOTÍCIES

10 de novembre de 2021

Préstecs gestionats per l’ICF en el marc del programa operatiu FEDER 2014-2020

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (“DOGC”) publica el 29 d’octubre una addenda mitjançant la qual modifica algun dels aspectes de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada per l’Institut Català de Finances (ICF) dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020 en virtut del qual s’assignen 95.000.000 milions d’euros de manera exclusiva al finançament temporal de capital circulant.

Data límit per presentar la sol·licitud: 31 de desembre o fins esgotament de l’import assignat.

Requisits mínims per sol·licitar ajuda:

No haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut per finançar el mateix projecte, excepte els següents casos:

 • Que siguin altres ajuts emmarcats en el Reglament (UE) que no estiguin cofinançats amb Fons Europeus.
 • Que siguin altres ajuts emmarcats en el Marc Temporal Nacional d’ajuts estatals destinats a recolzar l’economia davant l’actual brot de COVID-19
 • En el cas que l’empresa sol·liciti finançament de la sub línia COVID-19, haurà de justificar que es troba davant d’una necessitat sobtada de liquidat com a conseqüència del brot de COVID-19.

Beneficiaris:

Empreses micro, petites i mitjanes empreses que tinguin:

 • un mínim de 5 treballadors amb un volum d’1 milió d’euros
 • o menys de 250 treballadors i un volum de facturació inferior a 50 milions d’euros.

Sectors exclosos de l’àmbit de l’Ajut:

Empreses que operin en el sector de la pesca i agricultura, sector de producció primària o que la seva activitat estigui relacionada amb l’exportació a països tercers.

Tipologia de les actuacions objecte de finançament i despeses elegibles:

Entre d’altres despeses, s’inclouen la realització de nous projectes i productes nous, i la seva protecció per la via de registre de patents.

L’import màxim prestat serà:

 • Curt termini: 2.000.000€
 • Llarg termini: 2.500.000€
 • Sub línia COVID-19: 2.000.000€
 • Total màxim: 6.500.000€

L’import mínim prestat serà:

 • Curt termini: 100.000€
 • Llarg termini: 150.000€
 • Sub línia COVID-19: 250.000€

Sol·licituds i documentació:

Totes les sol·licituds s’han de formalitzar telemàticament per mitja del formulari a disposició de les empreses potencialment beneficiaries a la web del http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/eurocredit , adjuntant la següent documentació aportada:

 • Explicació i pressupost estimat de l’actuació a finançar.
 • Detall d’altres ajudes rebudes i/o sol·licitades per les mateixes despeses escollides.
 • Detall (si existeix) d’altres ajudes mínimes i/o sol·licitades rebudes en els dos anteriors exercicis fiscals.
 • Detall (si existeix) de les ajudes en forma de finançament que s’hagin sotmès al Marc Temporal d’Ajudes del Estat per ajudar a l’economia davant l’actual brot de COVID-19.

Per més informació, no dubtin en contactar-nos a l’adreça ponti@ponti.pro o telefònicament, al 934 874 936.

Membres de