PONTI IP

NOTÍCIES

19 de juny de 2019

Primera vista oral en el context del tràmit d’examen de patents espanyoles

Recentment s’ha celebrat el primer cas de vista oral d’un sol·licitant d’una patent espanyola en el context d’un procediment d’examen substantiu obligatori de patents.

Les vistes orals en matèria de patents són tràmits formals que es celebren, a petició d’una de les parts interessades, en el procediment de concessió de patents (o bé en el d’oposició), en què una comissió de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (en endavant OEPM), en presència de les parts, delibera sobre la concessió, denegació o modificació d’una sol·licitud de patent en fase d’examen substantiu; o sobre la revocació, limitació o el manteniment d’una patent ja concedida, en el cas del procediment d’oposició. Es tracta de concentrar en un únic acte tots aquells aspectes que puguin resultar rellevants posteriorment per a la resolució de l’expedient.

El procediment d’examen de patent, regulat en el Reial Decret 316/2017 pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de la nova Llei de patents espanyola 24/2015, i en concret el seu article 34, estableix que si l’OEPM considera que persisteixen motius durant la fase d’examen substantiu que impedeixen, en tot o en part, la concessió de la patent se’ls comunicarà al sol·licitant donant-li l’oportunitat de realitzar observacions o correccions a la seva sol·licitud. Un cop rebudes, l’OEPM podrà repetir la comunicació d’objeccions i donar noves oportunitats al sol·licitant per esmenar la sol·licitud. Aquestes oportunitats poden consistir, segons l’article 34.7 del Reglament d’execució de la Llei de patents espanyola, en un o diversos tràmits escrits o bé substituir-se per una única vista oral sol·licitada pel sol·licitant o a instància de l’OEPM quan ho consideri convenient. La vista oral en fase d’examen substantiu no és pública.

De moment, és una novetat que el sol·licitant d’una patent espanyola recorri a aquest mecanisme de vista oral a la fase d’examen substantiu. Si ens fixem en el cas de l’Oficina Europea de Patents, que té una trajectòria molt més extensa en aquest àmbit, només un 3 % dels procediments d’examen conclouen la vista oral, mentre que en el cas dels procediments d’oposició es recorre en un percentatge molt superior, el 70 % dels casos.

Donada la gran complexitat de tot el que envolta l’organització i celebració de vistes orals, els començaments de les mateixes són, sens dubte, un gran desafiament per a l’OEPM. Al seu torn, sembla raonable augurar que, en determinats casos, aquesta via pot ajudar a un sol·licitant a resoldre de manera satisfactòria i àgil les objeccions preliminars citades per l’examinador encarregat del cas que impedien inicialment la concessió.

En definitiva, la incorporació a la nova llei de patents de les vistes orals dins el procediment d’examen substantiu de les sol·licituds de patent espanyoles proporciona una eina més, que molt probablement redundarà en una major qualitat del procediment de tramitació.

 

Article de Diana Mariné.

Membres de