PONTI IP

NOTÍCIES

2 de juny de 2023

Què canvia amb la modificació de la Llei de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals? 

Després de gairebé cinc anys des de l’entrada en vigor de la LOPDGDD, i a conseqüència de les modificacions realitzades en el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPDD), s’han publicat al BOE les modificacions de la normativa, que es produeixen també per l’augment de les reclamacions i la seva varietat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la qual, durant el 2022 va rebre 15.128 reclamacions, la qual cosa suposa un 9% més que el 2021 i un 47% respecte al 2020

D’aquestes reclamacions, les plantejades amb major freqüència són les corresponents als serveis d’Internet, seguides de videovigilància, recepció de publicitat no desitjada i inserció indeguda en fitxers de morositat. 

Davant aquest panorama, les modificacions de la Llei orgànica 3/2018 afecten la figura de la prevenció, que deixa d’incloure’s com a element sancionador, passant a regular-se com una prevenció no sancionadora amb una durada màxima de sis mesos. 

A més, respecte al procediment sancionador, aquest també pateix canvis en els seus terminis, els quals s’incrementen en tres mesos, passant a ser de nou a dotze mesos, i de dotze a divuit, en les actuacions prèvies de recerca. 

L’augment de terminis es justifica per l’increment també dels procediments sancionadors que finalitzen amb sancions, i, tal i com passa amb el nombre de reclamacions, les àrees d’activitat on s’imposen un major nombre de multes són les corresponents als serveis d’internet. No obstant això, també destaquen les de publicitat, assumptes laborals, bretxes de dades personals, contractació fraudulenta i telecomunicacions, les quals aglutinen el 87% del total de les sancions. 

Com a contraprestació a aquesta major càrrega de reclamacions i de procediments sancionadors, una de les novetats que regula la modificació de la Llei és la dotació als inspectors de protecció de dades de la possibilitat de dur a terme telemàticament actuacions de recerca, com pugui ser per videoconferència. L’objectiu és proporcionar-los una major agilitat i competència en la seva actuació. 

Finalment, es crea una finestreta única que permet agilitzar els tràmits pertinents en els procediments oberts per l’Agència, i així poder atendre les reclamacions dels ciutadans amb major rapidesa i eficàcia, i de forma més clara i senzilla. Amb la finalitat de facilitar als ciutadans el procediment per a la presentació de reclamacions, l’usuari comptarà amb els corresponents models de presentació de reclamacions, dins de la mateixa seu electrònica. 

Artícle d’Imma Martí

Membres de