PONTI IP

NOTÍCIES

25 de novembre de 2020

Què és WIPO PROOF?

El passat mes de maig, l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual va llançar el nou servei comercial en línia d’àmbit mundial anomenat WIPO PROOF. Està dirigit a innovadors de tots els sectors ja que crea certificats digitals segurs per als actius intel·lectuals en format digital. És una eina addicional de protecció d’actius digitals molt interessant i alhora molt necessària en l’era digital en què estem immersos, on la tecnologia i el big data relacionats amb la innovació i la creació avancen a gran velocitat.

En aquesta transformació digital, veiem un creixement exponencial del nombre d’actius intel·lectuals d’empreses innovadores i creadores generats en forma d’arxius digitals. Alguns d’ells poden tenir associat un valor, bé per ser actius generats durant la fase de desenvolupament d’un inventor o creador, podent arribar a convertir-se en futurs drets de propietat intel·lectual, o per ser susceptibles de constituir un secret empresarial.

Quan parlem d’actius digitals relacionats amb invencions i creacions que poden comportar un valor ens referim, entre altres, a obres de creació, dades d’investigacions científiques, programari, conjunt de dades utilitzades per entrenar els algoritmes d’intel·ligència artificial, bases de dades, partitures o dissenys, tot i que també hi ha altres informacions digitals que poden tenir un valor fora de l’entorn de la PI com és el cas de les auditories. Malauradament, els actius digitals valuosos són sensibles de poder ser utilitzats, perdre’s o ser fruit d’una apropiació indeguda per part d’un tercer. Per això, és crucial que puguin ser salvaguardats de manera fàcil, fiable i econòmica, fet que a més a més contribueix a reduir els eventuals futurs processos judicials que es puguin derivar.

Tradicionalment, han existit diferents vies legals per protegir els actius intel·lectuals en suport digital en l’àmbit nacional, com ara el dret d’autor o el dipòsit notarial. D’altra banda, la recent Llei 1/2019, de 20 de febrer de 2019, de secrets empresarials ha permès la protecció de certs elements de know-how com a secrets empresarials, però amb les limitacions que l’element ha de ser secret, tenir un valor empresarial i ser objecte de mesures per mantenir-lo en secret. Últimament també han aparegut registres de tipus privat que, com a tercers imparcials, certifiquen un contingut digital mitjançant sistemes de signatura o de segellat de temps.

Es podria dir que WIPO PROOF actua com un notari digital de confiança d’àmbit internacional que permet a un usuari generar una empremta digital exclusiva amb un segell de temps (anomenada fitxa digital) de qualsevol tipologia i mida d’arxiu digital, ja sigui numèric, d’imatge, executable, de text o audiovisual, per mitjà d’un potent algoritme. Aquesta fitxa digital obtinguda i protegida contra la manipulació, acredita l’existència de l’arxiu digital processat en una data i hora determinades i també la seva possessió, de manera que pot ser perfectament usada com a prova fidedigna i verificable en cas de controvèrsies i litigis sobre l’existència i integritat d’un arxiu digital i els seus drets de PI connexos.

A més, un altre avantatge de WIPO PROOF és que permet comprovar, a través de la mateixa web de l’OMPI, l’anterioritat de l’existència i la possessió d’un arxiu digital (és a dir la data i també el nom de la persona que el va processar). Fins i tot hi ha la possibilitat que un tercer, diferent a l’usuari que va processar la fitxa digital, pugui validar una fitxa digital en el mateix lloc web de l’OMPI i revelar la seva data, però amb la limitació que no pot conèixer el nom de la persona sol·licitant, la qual cosa pot resultar interessant.

Precisament, aquesta doble funcionalitat de WIPO PROOF (processat i verificació posterior a través del mateix lloc web), juntament amb la seva gran accessibilitat des de qualsevol punt del món, la seva versatilitat pel que fa al tipus de formats digitals acceptats, el seu reduït cost, rapidesa de registre i fiabilitat són les grans avantatges d’aquest nou sistema respecte a altres més tradicionals.

També cal destacar que aquesta nova eina està gestionada i administrada per l’OMPI, autoritat d’enorme prestigi internacional, que garanteix amb una total fiabilitat que la data i hora de la fitxa digital són exactes i no han estat manipulades, en contraposició a altres alternatives privades o bé d’àmbit nacional existents avui en dia.

Un altre aspecte interessant és que l’OMPI no còpia ni emmagatzema el contingut de l’arxiu digital original del qual es crea una fitxa digital, sinó simplement certifica que ha existit en aquesta forma i que es trobava en possessió de l’usuari en un moment determinat.

En definitiva, estem davant d’un nou mecanisme de protecció útil per a innovadors, creadors i empreses d’arreu del món que complementa als altres sistemes de registre de PI tradicionals: patents, dissenys, marques, drets d’autor o secrets comercials.

Article de Diana Marine.

Membres de