PONTI IP

NOTÍCIES

8 de febrer de 2021

El valor de les start-ups i la propietat intel·lectual

Les valoracions de les Start-ups són molt importants per a una gran varietat de situacions i escenaris en la trajectòria de creixement d’una nova empresa: presa de decisions sobre el finançament-sortida, remuneració dels empleats clau, fusions i adquisicions, etc.

Els factors relacionats amb el producte, la solució i l’equip, així com l’execució són fonamentals en les valoracions de les Start-ups.

La posició i l’estratègia en matèria de propietat intel·lectual (PI) d’una Start-up tenen un impacte rellevant en aquests factors (per exemple, perquè la PI atorga a la nova empresa el monopoli del mercat respecte a un producte / funció superior o mitiga els riscos operatius) i, en conseqüència, en la capacitat de la Start-up per capitalitzar les seves innovacions i en el seu potencial de creixement.

Per tant, les valoracions de la PI són clau per reflectir el valor real i l’oportunitat que la Start-up aporta als inversors.

 

Patents però també marques:

Per a les Start-ups de sectors com el biotecnològic, de materials avançats o d’altres sectors que requereixen molta R + D+i, les patents són molt importants a curt i llarg termini per a la seva posició en el mercat i la seva estratègia de creixement.

Les patents no només permetran a la Start-up l’exclusivitat en el mercat per a l’explotació del seu producte i/o PI, sinó que també han de garantir la seva llibertat per operar (FTO). A més, les patents poden oferir, si cal, futures opcions de pivot cap a altres oportunitats de mercat (imagini una patent relacionada amb un concepte tècnic que pot aplicar-se a diferents gammes de productes o aplicacions).

Les marques també tindran un paper important en la diferenciació de l’empresa emergent pel que fa als competidors i en la protecció del seu fons de comerç. Contribuiran a la llibertat per operar i ajudaran a la itinerància (per exemple, el logotip A-Z d’Amazon).

 

Programari:

En el cas de les Start-ups basades en programari no propietari, hauran de passar per la deguda revisió de codi obert.

A l’igual que qualsevol altra Start-up, hauran de comprovar respecte l’explotació dels seus actius de PI, els possibles gravàmens relacionats amb la titularitat i ús que puguin haver contret amb fundadors, empleats, proveïdors, col·laboradors o socis industrials.

Hi ha múltiples opcions disponibles per a protegir els drets d’autor del programari propietari, però també és important tenir en compte que al món digital els nous processos que impliquen dispositius connectats, màquines i programari, que proporcionen al conjunt un rendiment superior, són potencialment patentables. Per tant, les Start-ups amb capacitats tecnològiques per desenvolupar noves i millors solucions basades en algoritmes i programari que involucrin, per exemple, sensors, imatges de càmeres, robots, etc., poden aprofitar aquests actius de PI per millorar la seva posició en el mercat i també accedir a noves col.laboracions i oportunitats de negoci en mercats connectats o fins i tot no relacionats.

A mesura que una Start-up creix i aspira a sortir a borsa o a una adquisició, la FTO podria ser llavors un problema important, especialment quan competeix amb competidors establerts des de fa temps. Per tant, una sòlida cartera de PI i de patents serà important per gestionar adequadament els riscos relacionats amb la PI i les operacions a l’entrar en nous territoris o mercats.

 

Coneixements tècnics:

La protecció dels secrets empresarials més valuosos de la Start-up (coneixements tècnics, però també no tècnics o organitzatius, com el talent, el mercat, els preus, els competidors, els clients, els inversors, etc.) és clau per a la execució i per a garantir la viabilitat de la nova empresa a llarg termini.

Per tant, la valoració de la PI de la Start-ups, proporcionada per la seva estratègia específica de PI (opcions i decisions preses sobre la protecció, la flexibilitat i l’ús de les modalitats de PI disponibles que s’adapten millor a les característiques específiques dels productes, el model de negoci, el sector, els territoris) proporcionarà una mesura real de la valor global de la Start-up i el seu potencial de creixement.

Per sol·licitar més informació sobre com establir una estratègia de PI adequada per a la seva empresa i / o realitzar una valoració de la seva PI, pot posar-se en contacte amb nosaltres a l’adreça ponti@ponti.pro.

Article de Josep Maria Pujals.

Membres de