PONTI IP

Legal IP

Les diferents modalitats de protecció de propietat industrial constitueixen un complex entramat jurídic que regula els drets i les obligacions no només dels seus titulars, sinó també de qualsevol tercer que es pugui veure afectat per l’observança d’aquests drets en el desenvolupament de la seva activitat.

 

El nostre despatx cobreix totes les necessitats jurídiques, contencioses i d’assessorament que pugui plantejar un dret de propietat industrial; des de la valoració del registre en qüestió i la seva tramitació, fins a la defensa davant dels tribunals un cop està plenament vigent.

Com passa amb altres actius i béns immaterials, els drets de propietat industrial i intel·lectual poden ser objecte de negocis jurídics diversos, ja sigui de manera autònoma o en processos més complexos d’adquisició o compra d’empreses, com ara la cessió o la llicència. També poden constituir-se com a garantia real en el marc d’operacions d’índole mercantil molt variada.

 

Sens dubte, els drets de propietat industrial i intel·lectual atorguen un dret d’exclusiva però, si es gestionen de manera proactiva, poden convertir-se també en una poderosa eina generadora d’ingressos per als seus titulars.

SERVEIS RELACIONATS AMB LEGAL IP

Una estratègia activa de defensa de la propietat industrial pot ser clau per afermar i mantenir la quota de mercat respecte de productes i serveis estratègics, alhora que permet la possibilitat d’excloure competidors.

VEURE MÉS →

Informes tecnicojurídics de patents, marques i dissenys en què s’analitza si un producte o servei entra dins de l’àmbit de protecció d’un dret d’exclusiva esgrimit pel client o un tercer, així com la validesa i la vigència del registre en qüestió.

VEURE MÉS →

En un entorn econòmic globalitzat i canviant, moltes empreses i organitzacions passen per processos d’inversió, compravenda, fusió o escissió empresarial. Una part fonamental en la determinació del valor d’aquestes operacions rau en els actius de propietat industrial i intel·lectual: patents, marques, dissenys, drets d’autor i secrets industrials, ja que conformen un conjunt patrimonial que condensa tot l’esforç innovador i diferenciador del titular.

VEURE MÉS →

Tenir cura dels actius de propietat industrial és preservar i contribuir a la creació de valor empresarial. Les bones pràctiques en propietat industrial són un protocol de gestió integral de la propietat industrial que permet optimitzar la protecció, el manteniment, l’explotació i el control de tots els actius intangibles del titular.

VEURE MÉS →

L’explotació comercial dels drets de propietat industrial forma part de la cadena de valor que deriva de la titularitat d’una patent, marca, disseny o dret d’autor. Aquesta explotació es pot dur a terme directament pel titular o bé a través de tercers que disposin de les tecnologies i dels mitjans industrials necessaris.

VEURE MÉS →

La rellevància creixent que estan adquirint els actius de propietat industrial i intel·lectual com a element competitiu de l’economia està generant també la necessitat d’atribuir-los un valor que permeti quantificar-los amb una certa objectivitat.

VEURE MÉS →

El dret d’autor sobre la propietat intel·lectual o copyright fa referència als drets patrimonials i morals dels creadors respecte de les seves obres artístiques i literàries. És un dret reconegut universalment que permet a l’autor d’una obra autoritzar-ne o impedir-ne la reproducció o modificació, així com obtenir rendiments econòmics per la cessió dels seus drets d’explotació (vessant econòmic o patrimonial) i protegir la seva reputació (vessant moral).

VEURE MÉS →

Aquest producte permet assegurar els riscos derivats de la vulneració de drets de propietat industrial o intel·lectual, en l’àmbit estatal, comunitari o internacional.

VEURE MÉS →

Membres de