Portada Serveis Legal IP

Legal IP

Les diferents modalitats de protecció de propietat industrial constitueixen un complex entramat jurídic que regula els drets i les obligacions no només dels seus titulars, sinó també de qualsevol tercer que es pugui veure afectat per l’observança d’aquests drets en el desenvolupament de la seva activitat.

El nostre despatx cobreix totes les necessitats jurídiques, contencioses i d’assessorament que pugui plantejar un dret de propietat industrial; des de la valoració del registre en qüestió i la seva tramitació, fins a la defensa davant dels tribunals un cop està plenament vigent.

Com passa amb altres actius i béns immaterials, els drets de propietat industrial i intel·lectual poden ser objecte de negocis jurídics diversos, ja sigui de manera autònoma o en processos més complexos d’adquisició o compra d’empreses, com ara la cessió o la llicència. També poden constituir-se com a garantia real en el marc d’operacions d’índole mercantil molt variada.

Sens dubte, els drets de propietat industrial i intel·lectual atorguen un dret d’exclusiva però, si es gestionen de manera proactiva, poden convertir-se també en una poderosa eina generadora d’ingressos per als seus titulars.

SERVEIS RELACIONATS AMB LEGAL IP

Una estratègia activa de defensa de la propietat industrial pot ser clau per afermar i mantenir la quota de mercat respecte de productes i serveis estratègics, alhora que permet la possibilitat d’excloure competidors.

VEURE MÉS →

Informes tecnicojurídics de patents, marques i dissenys en què s’analitza si un producte o servei entra dins de l’àmbit de protecció d’un dret d’exclusiva esgrimit pel client o un tercer, així com la validesa i la vigència del registre en qüestió.

VEURE MÉS →

L’explotació comercial dels drets de propietat industrial forma part de la cadena de valor que deriva de la titularitat d’una patent, marca, disseny o dret d’autor. Aquesta explotació es pot dur a terme directament pel titular o bé a través de tercers que disposin de les tecnologies i dels mitjans industrials necessaris.

VEURE MÉS →

El dret d’autor sobre la propietat intel·lectual o copyright fa referència als drets patrimonials i morals dels creadors respecte de les seves obres artístiques i literàries. És un dret reconegut universalment que permet a l’autor d’una obra autoritzar-ne o impedir-ne la reproducció o modificació, així com obtenir rendiments econòmics per la cessió dels seus drets d’explotació (vessant econòmic o patrimonial) i protegir la seva reputació (vessant moral).

VEURE MÉS →

Aquest producte permet assegurar els riscos derivats de la vulneració de drets de propietat industrial o intel·lectual, en l’àmbit estatal, comunitari o internacional.

VEURE MÉS →

La mediació és un procés en el qual les parts involucrades en un conflicte intenten arribar a un acord amb l’ajuda d’un tercer neutral, sense recórrer als litigis tradicionals.

VEURE MÉS →

Per protegir els productes legítims dels nostres clients, sol·licitem a les autoritats duaneres la retenció de mercaderies sospitoses de vulnerar drets de propietat industrial o intel·lectual en qualsevol Estat membre de la Unió Europea.

VEURE MÉS →

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS