Portada Serveis Legal IP Procediments judicials per infracció, requeriments i recursos

Procediments judicials per infracció, requeriments i recursos

Una estratègia activa de defensa de la propietat industrial pot ser clau per afermar i mantenir la quota de mercat respecte de productes i serveis estratègics, alhora que permet la possibilitat d’excloure competidors.

Addicionalment, pot ser una via per obtenir ingressos mitjançant la cessió de drets de propietat industrial a tercers. Arran de la resolució pactada d’un conflicte al voltant de la infracció de drets de propietat industrial, es poden establir acords de llicència entre el titular dels drets i l’infractor, de manera que aquest últim recompensi econòmicament el primer mitjançant el pagament de royalties a canvi del permís per a l’explotació de la seva tecnologia, dissenys o marques en un o més mercats, de manera exclusiva o no exclusiva, per a un període de temps determinat, etcètera.

El nostre equip d’advocats té un complet coneixement de les eines legals i processals disponibles per als titulars i usuaris de drets de propietat industrial, com dels requisits que defineixen la validesa i la vigència de les diferents modalitats (marques, patents i dissenys) de propietat industrial i drets d’autor. Quan el conflicte es produeix en l’àmbit de patents i dissenys, cal també un coneixement tècnic exhaustiu dels productes/serveis objecte de controvèrsia, proporcionat pel nostre equip d’agents de patents especialitzat en diferents camps de tecnologia, com el biotecnològic, l’agroalimentari, el mecànic o el de les tecnologies de la informació.

Aquesta doble perspectiva de la propietat industrial s’instrumentalitza mitjançant la possibilitat d’efectuar requeriments contra tercers en relació amb la infracció de drets de propietat industrial, quan aquests comercialitzen productes i serveis que incorporen tecnologia, dissenys o signes distintius protegits mitjançant drets de propietat industrial i intel·lectual dels nostres clients.

Si l’infractor fa cas omís del requeriment i es manté en qualsevol de les activitats no permeses per la llei, el nostre equip jurídic podrà, després de fer una valoració conjunta amb el client dels factors legals i comercials en joc, interposar la corresponent demanda judicial davant la instància pertinent i, si fos necessari, esgotar els diferents recursos disponibles fins a una resolució definitiva. També es contempla la resolució alternativa o pactada del conflicte.

En relació amb els mecanismes disponibles per prevenir la infracció de drets de propietat industrial, cal destacar la sol·licitud de mesures en frontera davant les autoritats duaneres corresponents, adreçades a controlar i evitar l’entrada al mercat de mercaderies o productes sospitosos d’infringir drets de propietat industrial.

En el cas d’infraccions o conflictes de propietat industrial que es produeixin en jurisdiccions diferents de l’espanyola, el nostre equip d’advocats dirigirà l’estratègia de defensa jurídica més convenient per als interessos del client. En aquest supòsit, la nostra xarxa internacional consolidada de despatxos associats ens permet accedir a diferents estructures professionals amb capacitats contrastades en determinades àrees del dret de PI (marques, patents, dissenys, drets d’autor, litigis, tramitació, llicències), amb les quals col·laborem estretament, la qual cosa ens permet posar a disposició dels clients l’estratègia més adequada per a cada cas concret.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS