Portada Serveis Patents Patent Unitària UE

Patent Unitària UE

El nou sistema de la Patent Unitària

Una patent unitària, o una patent europea amb efecte unitari, és una patent europea concedida per l’Oficina Europea de Patents per a la qual, després de la concessió, el titular sol·liciti efecte unitari mitjançant un tràmit únic de validació, d’ara endavant validació amb efecte unitari, en aquells països de la Unió Europea que participin en el sistema i hagin ratificat l’Acord per al Tribunal Unificat de Patents en la data de registre de l’efecte unitari a l’Oficina Europea de Patents (EPO). Aquest sistema ha entrat en vigor l’1 de juny de 2023

Els 25 estats de la Unió Europea que participen en la cooperació reforçada per aconseguir el Sistema de Patent Unitària són: Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, República Txeca, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França, Alemanya, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània , Luxemburg , Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Romania, Eslovàquia, Eslovènia, Suècia.

En aquests països, la patent europea té caràcter unitari i pot ser renovada mitjançant el pagament d’una taxa única a l’Oficina Europea de Patents, a diferència del que ha estat succeint amb el sistema actual, on per a mantenir en vigor la patent s’han de pagar taxes a les diferents oficines on s’ha validat. A més, la protecció conferida per la patent europea amb efecte unitari és uniforme i s’aplica per igual a tots els països de la UE participants.

L’efecte unitari no s’aplica a països de fora de la Unió Europea com ara Suïssa, el Regne Unit, Noruega o Turquia. Tampoc a països que sí formen part de la Unió Europea, com Espanya, Croàcia i Polònia, però que no han acceptat participar o no han ratificat l’Acord sobre el Tribunal Unificat de Patents.

En aquests països, però, el titular de la mateixa patent europea té l’opció d’utilitzar la via clàssica de validació a nivell nacional per obtenir protecció. De fet, és important destacar que aquest nou sistema conviu en paral·lel amb el sistema que fins ara havia existit, de manera que, si el titular ho desitja, pot continuar validant la seva patent per la via clàssica, fins i tot en aquells països UE que sí que participen del nou sistema.

La conveniència o no de sol·licitar la validació amb efecte unitari ve determinada, entre altres aspectes, pel tipus i el nombre de països on es tingui interès real a obtenir protecció. Així, per exemple, si la majoria dels països on el titular vol obtenir protecció no participen en el nou sistema, una opció seria prescindir de la validació amb efecte unitari i triar la via clàssica de validació. No obstant això, si almenys quatre dels països on el titular vol obtenir protecció participen del nou sistema, en principi resultarà atractiu sol·licitar la validació amb efecte unitari per a estalviar costos de validació i renovació en aquests països. Tot i així, abans de prendre una decisió, és necessari valorar el risc que la patent pugui ser anul·lada de forma ràpida en aquests països si rep una acció centralitzada de nul·litat al Tribunal Unificat de Patents.

 

El Tribunal Unificat de Patents

El Tribunal Unificat de Patents (Unified Patent Court) té competència exclusiva sobre la patent europea amb efecte unitari. Així, aquest Tribunal decideix de forma centralitzada i ràpida sobre la validesa i infracció de la patent, i les seves decisions s’apliquen directament al conjunt de països on la patent europea s’hagi validat amb efecte unitari.

Tot i això, l’Acord per a la patent unitària preveu que el Tribunal Unificat de Patents tingui competència exclusiva no només sobre les patents europees amb efecte unitari, sinó també sobre les sol·licituds en tràmit i patents europees validades sense efecte unitari per la via clàssica del sistema actual . De fet, a partir del 1 de juny, totes les sol·licituds i patents europees ja existents quedaran de facto sota la jurisdicció compartida del Tribunal Unificat de Patents i dels tribunals nacionals, tret que el titular hagi sol·licitat de manera activa l’exclusió –mecanisme Opt-out– de la competència del Tribunal Unificat de Patents.

 

Mapa indicant els 17 estats de la Unió Europea que han ratificat l’Acord per al Tribunal Unificat de Patents.

El titular d’una cartera de sol·licituds de patents en tràmit i/o de patents europees validades per la via clàssica sense efecte unitari pot sol·licitar l’exclusió Opt-out de la competència del Tribunal Unificat de Patents a una part o per a tot el portfolio de patents. La decisió d’exclusió pot ser encertada, en particular, quan se sap que els competidors són actius litigant i que el resultat d’una eventual nul·litat pot acabar tenint efecte en països clau per al negoci. Posteriorment, el titular tindrà l’opció de recuperar (opt in) la competència del Tribunal Unificat de Patents, per exemple, per a aquelles patents més fortes amb què pugui tenir intenció d’exercitar una demanda centralitzada d’infracció, amb efecte a tots els països UE participants que haguessin ratificat l’Acord a la data de registre de la sol·licitud de retirada de l’exclusió Opt-out (Opt-in).

La possibilitat de sol·licitar l’exclusió – Opt out – estarà disponible per un període transitori de set anys (amb opció de pròrroga a set anys més) a comptar des del 1 de juny de 2023, data d’entrada en vigor del sistema, però només per a les sol·licituds de patent europea en tràmit i per a les patents europees que s’hagin validat sense un efecte unitari. Un cop finalitzat aquest període transitori, totes les sol·licituds i patents europees per a les quals no s’hagi fet l’Opt-out quedaran sota la jurisdicció del Tribunal Unificat de Patents als països UE participants on la patent Europea tingui el seu efecte.

 

Un nou escenari

L’entrada en escena del nou sistema de patent europea amb efecte unitari obliga els titulars de  patents europees a prendre decisions sobre:

  • Sol·licitar o no l’efecte unitari de les patents europees després de rebre la concessió. Nova opció de validació amb efecte unitari.
  • Sol·licitar o no l’exclusió – Opt out – de la competència del Tribunal Unificat de Patents les sol·licituds de patent europea en tràmit i per a les patents europees validades mitjançant la via clàssica (sense efecte unitari).

Si desitja rebre informació detallada sobre el nou sistema i, en particular, sobre la nova opció de validació amb efecte unitari, pot posar-se en contacte amb nosaltres al correu patents@ponti.pro.

 

NOTÍCIES: #PatenteUnitària
MAPA: PatentUnitària

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS