Portada Serveis Protecció de dades

Protecció de Dades

Assessoria en la implantació de les normatives vigents de Protecció de Dades.

El compliment normatiu de la protecció de dades i les polítiques de privacitat és una de les dimensions de més rellevància de l’economia actual. Les dades s’han convertit en actius troncals en l’explotació de qualsevol activitat i les empreses i organitzacions les utilitzen per a comprendre als seus clients, millorar productes i serveis i prendre decisions.

La normativa vigent en matèria de Protecció de Dades es basa en:

  • El Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament i la lliure circulació de les dades personals (RGPD).
  • La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), desenvolupa el RGPD i regula el marc normatiu nacional en matèria de protecció de dades personals.

El compliment dels requeriments i obligacions legals són obligatoris per a tot responsable i encarregat del tractament de dades personals, per la qual cosa és essencial complir amb el RGPD i la LOPDGDD. A més, el seu compliment evitarà sancions futures i assegurarà una millor imatge per a l’empresa, així com la seguretat de tenir protecció per a totes les dades i informació que es tracten en l’organització. En resum, complir amb totes dues normatives són un gran avantatge competitiu.

A PONTI & PARTNERS comptem amb un equip d’experts que té una dilatada experiència en el sector. D’aquesta manera, podem assessorar i ajudar a tota empresa a implantar el RGPD i la LOPDGDD mitjançant una preauditoria i una posterior anàlisi i redacció de tots els documents jurídics necessaris. A més, també ens encarreguem d’informar i formar a tot el personal respecte al dret fonamental a la protecció de dades personals.

Altres funcions de les quals s’encarrega PONTI & PARTNERS són les de seguiment per a assegurar que es compleix en tot moment amb el RGPD/LOPDGDD i per a poder corregir ràpidament les possibles deficiències en la seva implantació. També, per a evitar possibles sancions, ajudem les empreses a estar al dia amb els canvis que poden sofrir les diferents normatives del RGPD/LOPDGDD.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS